วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
  2. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย
  3. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพครูภาษาไทย
  4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูภาษาไทย
  5. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม
  6. ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
การก่อตั้งสมาคมและสมาชิก
  • สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔
  • ปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญ และวิสามัญ รวม ๑,๕๐๐ คน
ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้รักและสนใจภาษาไทย สมัครเป็นสมาชิก เพื่อร่วมกันจรรโลง และสืบสานภาษาไทย ให้คงอยู่ต่อไป


ค่าสมัครเป็นสมาชิก    รายปี          ๓๐๐ บาท
                             ตลอดชีพ  ๑,๐๐๐ บาท

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด "ความเป็นมาของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย" ได้ในหน้านี้ โดยคลิกที่   DOWNLOAD FILE    PDF  ด้านล่าง  ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้

Download File  View File
 
 
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea