คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๖ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๕ ( พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑ - ๒ ( พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ )
 
นางสาวพัชรี สายสิทธิ์
ฝ่ายเครือข่ายและทัศนศึกษา
นางประณม จั่นทิม
ฝ่ายจัดหาทุน
นางเจือศรี เต็มสังข์
ฝ่ายจัดหาทุน
นางสาวอุทิน จึงวิเศษพงศ์
ประชาสัมพันธ์
นางชุติมา ปัชโชติพงษ์
ประชาสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
ประชาสัมพันธ์
นางมาลาศรี พรราชา
ทะเบียน
นางสาวสิญจนา จิระเกียรติ
ทะเบียน
นางภารดี พรขจรกิจกุล
ปฏิคม
นางศรีศุภร มุสิกพงษ์
ปฏิคม
 

 

 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea