คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๖ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๕ ( พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ )  |  คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑ - ๒ ( พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ )
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
นางรัตนา ฦาชาฤทธิ์
อุปนายก คนที่ 1 ข้าราชการบำนาญ สพฐ.
นางปราณี ปราบริปู
อุปนายก คนที่ 2 ข้าราชการบำนาญ สพฐ.
นางสาวมาวดี แสงกระวี
อุปนายก คนที่ 3 ข้าราชการบำนาญ รร.บางกะปิ
ดร.พัชรี ลินิฐฎา
อุปนายก คนที่ 4 ข้าราชการบำนาญ รร.สตรีวัดระฆัง
ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
กรรมการและฝ่ายวิชาการ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางอุษา ประยงค์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสายปัญญา ฯ
ดร.มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม.
นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
นางสาวละเอียด สดคมขำ
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
กรรมการและฝ่ายเครือข่าย ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ สพป. ปทุมธานี เขต 2
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเครือข่าย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
นางศรีศุภร มุสิกะพงษ์
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
นางธลิมา พลอยพานิช
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ฯ
นางสาวอุทิน จึงวิเศษพงศ์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา สพฐ.
นางมาลาศรี จริยะเลอพงษ์
กรรมการและฝ่ายทะเบียน ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
นางเจือศรี เต็มสังข์
กรรมการและฝ่ายหาทุน ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนัครสิทธิ์สกุล
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายหาทุน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
นางสาวพัชรี สายสิทธิ์
กรรมการและเหรัญญิก ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวพริ้มเพราวดี หันตรา
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
กรรมการและเลขาธิการ ข้าราชการบำนาญ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางอัญชลี โพธิ์กิ่ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
นางสาวสิญจนา จิระเกียรติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
นางภารดี พรขจรกิจกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea