ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.moe.go.th
คลังปัญญาไทย

http://www.panyathai.or.th
แจ้งเว็ปไซต์ไม่เหมาะสม

http://123.242.139.201/main.php?filename=index_complaint
ส่วนราชการอื่น ๆ

http://123.242.139.201/more_news.php?cid=59&filename=index
เชื่อมโยง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,834961&_dad=portal&_schema=PORTAL
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)

http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

http://www.qlf.or.th/
วุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการศึกษา

http://www.brain.moe.go.th/
โทรทัศน์ครู

http://www.thaiteachers.tv/
ศิลาจารึกสุโขทัยหลัก ๑

 

http://olddreamz.com/inscript/sukhothai1.html
12
 
 
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea