แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 1

     
ในปัจจุบันมีหนังสือและแบบฝึกหัดทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของเด็ก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จึงได้คัดสรรเสนอแก่โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้พิจารณาเลือกใช้ รวม ๕ ชุด หนังสือชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ เสนอเนื้อหาตามความยากง่ายของการเรียนรู้ภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทย เป็นไปตามหลักสูตร ไม่จำกัดชั้นและวัยของผู้เรียน ส่วนชุดที่ ๔ และ ชุดที่ ๕ เป็นหนังสือที่เหมาะกับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป   หากครูและผู้ปกครองนำไปเสริมการเรียนของเด็กและเยาวชน ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ นอกเหนือจากการใช้หนังสือเรียนโดยปกติแล้ว เชื่อได้ว่าเด็กจะอ่านออกเขียนได้คล่องตามเจตนารมณ์

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 2

     
ในปัจจุบันมีหนังสือและแบบฝึกหัดทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของเด็ก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จึงได้คัดสรรเสนอแก่โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้พิจารณาเลือกใช้ รวม ๕ ชุด หนังสือชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ เสนอเนื้อหาตามความยากง่ายของการเรียนรู้ภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทย เป็นไปตามหลักสูตร ไม่จำกัดชั้นและวัยของผู้เรียน ส่วนชุดที่ ๔ และ ชุดที่ ๕ เป็นหนังสือที่เหมาะกับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป   หากครูและผู้ปกครองนำไปเสริมการเรียนของเด็กและเยาวชน ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ นอกเหนือจากการใช้หนังสือเรียนโดยปกติแล้ว เชื่อได้ว่าเด็กจะอ่านออกเขียนได้คล่องตามเจตนารมณ์

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 3

     
ในปัจจุบันมีหนังสือและแบบฝึกหัดทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของเด็ก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จึงได้คัดสรรเสนอแก่โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้พิจารณาเลือกใช้ รวม ๕ ชุด หนังสือชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ เสนอเนื้อหาตามความยากง่ายของการเรียนรู้ภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทย เป็นไปตามหลักสูตร ไม่จำกัดชั้นและวัยของผู้เรียน ส่วนชุดที่ ๔ และ ชุดที่ ๕ เป็นหนังสือที่เหมาะกับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป   หากครูและผู้ปกครองนำไปเสริมการเรียนของเด็กและเยาวชน ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ นอกเหนือจากการใช้หนังสือเรียนโดยปกติแล้ว เชื่อได้ว่าเด็กจะอ่านออกเขียนได้คล่องตามเจตนารมณ์

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 4

     
ในปัจจุบันมีหนังสือและแบบฝึกหัดทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของเด็ก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จึงได้คัดสรรเสนอแก่โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้พิจารณาเลือกใช้ รวม ๕ ชุด หนังสือชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ เสนอเนื้อหาตามความยากง่ายของการเรียนรู้ภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทย เป็นไปตามหลักสูตร ไม่จำกัดชั้นและวัยของผู้เรียน ส่วนชุดที่ ๔ และ ชุดที่ ๕ เป็นหนังสือที่เหมาะกับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป   หากครูและผู้ปกครองนำไปเสริมการเรียนของเด็กและเยาวชน ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ นอกเหนือจากการใช้หนังสือเรียนโดยปกติแล้ว เชื่อได้ว่าเด็กจะอ่านออกเขียนได้คล่องตามเจตนารมณ์

แนะนำหนังสือดีช่วยครูและผู้ปกครอง สอนเด็กให้อ่านคล่องเขียนคล่อง ชุดที่ 5

     
ในปัจจุบันมีหนังสือและแบบฝึกหัดทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของเด็ก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จึงได้คัดสรรเสนอแก่โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้พิจารณาเลือกใช้ รวม ๕ ชุด หนังสือชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ เสนอเนื้อหาตามความยากง่ายของการเรียนรู้ภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทย เป็นไปตามหลักสูตร ไม่จำกัดชั้นและวัยของผู้เรียน ส่วนชุดที่ ๔ และ ชุดที่ ๕ เป็นหนังสือที่เหมาะกับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป   หากครูและผู้ปกครองนำไปเสริมการเรียนของเด็กและเยาวชน ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ นอกเหนือจากการใช้หนังสือเรียนโดยปกติแล้ว เชื่อได้ว่าเด็กจะอ่านออกเขียนได้คล่องตามเจตนารมณ์

ชีวิตและงานของสุนทรภู่

     

12
 
 
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea