อาศิรวาทพระราชินี ปี2558

     
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

     
ทีฆายุโก โหตุ 87 พรรษา มหาราชา

     
พระราชดำรัส " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยภาษาไทยและความสำคัญของหนังสือ "

     
พระราชดำรัส " สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับภาษาไทย "

     
 
 
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea