ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการอบรมครู

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอเชิญครูภาษาไทยและสมาชิกผู้สนใจเข้ารับการอบรม

เรื่อง เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน   ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

                            

 

 

โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย: การอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน

     
ส.ค.ส.2558

     
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดต่อสมาชิกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

     

ด่วนมากที่สุด


หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

     
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗

     
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea