:::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ::::

 
1.สภาพทั่วไป

     1.1  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง
1.2  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
1.3  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1  การคมนาคม/การขนส่ง
2.2  การไฟฟ้า
2.3  การประปา
2.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม
2.5  การจราจร
2.6  การใช้ที่ดิน
3.ด้านเศรษฐกิจ

     3.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
3.2  การเกษตรกรรม
3.3  การอุตสาหกรรม
3.4  การพาณิชยกรรม / การบริการ
3.5  การท่องเที่ยว
4.ด้านสังคม

     4.1 ประชากร
4.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4.3 การสาธารณสุข
4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.ด้านการเมือง - การบริหาร

     5.1  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2  การคลังท้องถิ่น
5.3  ด้านกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่น
5.4  บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
5.5  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน
5.6  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      6.1 ทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหนองไผ่มีสระน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 6.2 สภาพแวดล้อม ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บประมาณ 12 ตัน/วัน
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
 
มุมดาวน์โหลด
สายตรงนายก
วารสารออนไลน์
สายด่วนป้องกันภัย
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
รายงานกิจการสภา
สถานที่น่าสนใจ
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมอาเซียน